COVID-19: Hvilke regler gælder under skolelukningen?

COVID-19: Hvilke regler gælder under skolelukningen?

Elever og forældre står lige nu i en usædvanlig situation, hvor skoler og skolepasningsordninger er lukket frem til efter påske. I det følgende kan du læse mere om de midlertidige regler for blandt andet lukning af skoler, hvilke elever, som skal tilbydes nødpasning samt hvordan skolerne tilrettelægger nødundervisningen.

Hvad bliver lukket som følge af de nye regler? 
Private og offentlige dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner og obligatoriske tilbud samt andre institutioner og pasningsordninger – herunder SFO´er, fritidshjem og klubtilbud skal frem til 13. april holde lukket. 

Hvilke grundskoleelever er ikke omfattet af lukningerne?
En mindre gruppe børn og unge, der har helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, er ikke omfattet af lukningen og vil have mulighed for at forblive i deres tilbud. Børn, der er omfattet af krav om sprogprøver, jf. folkeskoleloven § 11 a, hvis det vurderes, at barnet har særlige behov, der nødvendiggør, at barnet stadig modtager tilbuddet. Børn, unge og elever på kostskoler eller lignende, hvor forældrene eksempelvis bor i udlandet samt børn og unge, der skal deltage i prøver og eksamener i begrænset omfang har ligeledes mulighed for at blive undtaget fra reglerne om lukning. 

Det er skolelederen, der vurderer i hvert enkelt tilfælde.

Nødpasning
Mens skolerne er lukket, skal kommunerne tilbyde nødpasning til udvalgte grupper af børn. Kommunerne har ansvaret for at etablere nødpasning og fastsætte rammerne herfor. Disse rammer skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Hvilke børn er omfattet af nødpasning? 

  • 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i for eksempel ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  • 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Organisering af nødpasning
Nødpasningen skal så vidt muligt foregå i vante rammer og i øvrigt understøtte børnenes og de unges trivsel og tryghed. Nødpasningen indebærer tillige nødundervisning for børn, der går i skole. Nødpasningen skal ske i overensstemmelse med Styrelsen for Patientsikkerheds påbud og anbefalinger. Det betyder, at der skal være god plads til både børn og personale. 

Hvad sker der, hvis mit barn skal starte i børnehaveklasse og rykke til SFO snart?
Kommunerne skal – også når der er nødpasning - være særligt opmærksomme på overgange for børn, herunder børnehavebørn, der skal starte i skolen. Kommunen kan derfor overveje, at lade børn blive i nødpasning i børnehaven, hvis det bidrager til større sammenhæng og tryghed for børnene. 

Hvad med forældrebetaling til SFO og klubtilbud?
Der vil fortsat skulle betales for pasningstilbuddet. Undtaget er forældre, der har friplads. Frokostordninger, der enten er en del af pladsen eller der tilbydes som et sundt frokostmåltid af kommunen, indgår fortsat i forældrebetalingen.

Nødundervisning
Hvis dit barn er i nødpasning, forgår undervisningen dér. Hvis dit barn er sendt hjem fra skole, er der stadig undervisning – nu er det bare fjernundervisning eller nødundervisning, som det hedder i den nye bekendtgørelse. Det er skolerne, der har undervisningspligten og de skal i videst muligt omfang tilbyde nødundervisning for eleverne, mens de er lukket. Nødundervisningen erstatter således den normale undervisning og skal være i overensstemmelse med fagets formål og målene for den pågældende aktivitet.

Hvordan tilrettelægges nødundervisningen?
Nødundervisning kan være fjernundervisning eller virtuel undervisning, herunder egen læring i hjemmet efter anvisning fra skolens medarbejdere ved brug af bøger og andre relevante undervisningsmidler, inklusive digitale. Nødundervisning som fjernundervisning eller virtuel undervisning kan også indebære, at eleven får hjemmeopgaver til digital aflevering og efterfølgende bedømmelse og evaluering fra underviseren. 

Skolen skal i tilrettelæggelse af nødundervisningen tage hensyn til børnenes særlige situation (alder og klassetrin), kompetencer og mulighed for at få hjælp fra voksne omkring dem. Skolen skal tilrettelægge nødundervisningen efter den enkelte elevs behov i den udstrækning, det er praktisk muligt i den ekstraordinære situation. Dette gælder særligt elever mv. med behov for specialundervisning og specialpædagogisk støtte, elever med særlige støttebehov samt tosprogede elever.

Skolen skal gennem daglig kontakt sikre sig, at der gives ekstra støtte til børn og unge, som ikke får eller ikke kan forventes at få den nødvendige støtte i hjemmet til den undervisning, der som følge af lukning af skolen, ikke kan gives på skolen.

Kan skolen gennemføre digital undervisning, hvis dit barn ikke har IT-udstyr hjemme?
Hvis dit barns skole gennemfører undervisning med digitale læremidler, skal skolen vederlagsfrit stiller laptops, iPads til rådighed for elever, der ikke har adgang til IT-udstyr hjemme. I det omfang elever ikke kan få adgang til digitale læremidler, bør skolen finde andre veje til, at eleverne kan modtage undervisning.   

Kan forældre pålægges hjemmeundervisningsopgaver i hjemmet?
Nej, forældrene kan ikke forpligtes på at udføre undervisningsopgaver i hjemmet under en skolelukning. Men forældrene bør i videst muligt omfang støtte op om den undervisning, som skolen gennemfører for deres børn. Det er således forældrenes ansvar at følge med i, hvad der bliver meldt ud fra skolen.

Hvordan kan forældre kontakte skole og lærere?
Forældre skal kunne komme i kontakt med deres børns lærere på sædvanlig vis (gennem Aula eller lignende ved telefonisk kontakt) ved eventuelle spørgsmål. Forældre og elever må dog forvente ventetid ved henvendelser.

Har eleverne pligt til at deltage i nødundervisningen under skolelukningen?
Ja, eleverne skal deltage aktivt i den nødundervisning, som skolen stiller til rådighed og løse de opgaver, som lærerne stiller under skolelukningen. 

Vil fravær fra nødundervisning få konsekvenser for børnefamilieydelsen?
Nej. Skolerne tilrettelægger og registrerer fravær, men skolerne skal ikke underrette kommunalbestyrelser om elevers fravær fra nødundervisningen. Det betyder, at fravær fra nødundervisningen ikke vil få konsekvenser for børnefamilieydelsen. 

Skal der gives erstatningsundervisning, når skolerne åbner igen?
Nej, skolen er ikke forpligtet til at give erstatningsundervisning, når nødundervisningen ophører. Skolens leder vurderer, om der for en eller flere elevers vedkommende undtagelsesvist er behov for at give supplerende undervisning eller anden faglig støtte. 

Hvis det ikke har været muligt at gennemføre praktiskorienteret undervisning i fag, som folkeskoleelever afslutter i skoleåret 2019/2020, skal denne undervisning - i det omfang det er muligt – gives, når skolerne åbner igen. 

Hvilke konsekvenser har lukningen af skolerne for folkeskolens afgangsprøver?
Lukningen strækker sig på nuværende tidspunkt ikke ind i perioden for afholdelse af folkeskolens afgangsprøver. Hvis det bliver aktuelt, vil blive sikret en løsning, så alle kan få deres eksamen. Her vil der blive taget størst muligt hensyn til, at tiltagene ikke giver eleverne ringere vilkår, end de ville have haft i det almindelige forløb.

 

Links til yderligere information:

Nyhed fra Børne- og undervisningsministeriet: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/mar/200319-ny-lov-og-bekendtgoerelse-om-noedundervisning-traeder-i-kraft

Bekendtgørelse om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v.: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213472

Bekendtgørelse om nødundervisning: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213535

Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet m.v.: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213550

Børne- og undervisningsministeriets spørgsmål/svar: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen

Senest opdateret den

26. marts 2020

af

pe

Læs også

27.03.20
COVID-19: Børn og unge med særlige behov
Værd at vide som forælder til et barn med behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
29.08.18
Rådgivning
Forældrerådgivningen rådgiver på telefon eller mail