Erstatningsansvar ved stjålet PC

Erstatningsansvar ved stjålet PC

Erstatningsansvar i forbindelse med en stjålet/forsvundet computer

Kære Forældrerådgivning

Jeg har et spørgsmål omkring et erstatningsansvar i forbindelse med en stjålet/forsvundet pc'er.

Min søn i 7. klasse har fået udleveret en pc til brug for undervisning både hjemme og i skolen. Vi har ikke underskrevet en kontrakt på, at de har fået den udleveret.

Vi står nu i den situation, at min søn har fået stjålet denne pc'er på skolen, og i alt er der 3 elever fra klassen der har fået stjålet deres pc'er i samme periode.

Vi har prøvet at komme i dialog med skolen herom, men har ikke fået anden tilbagemelding end denne mail sendt lang tid efter, at 3 elever har mistet deres pc'er.


Kære elev og familier fra udskolingen.

For et stykke tid siden fik alle, der ikke havde egen computer, en Surface stillet til rådighed af skolen. Denne Surface, oplader, sleeve og pen overdrages til Jer indtil endt skolegang. Det betyder, at det er jer der har ansvaret for det hele, indtil det skal afleveres.

Dette indebærer, at det er jer der skal passe på disse ting og lægge dem et sikkert sted hen, når I ikke er i klasseværelset. Dette kan være i et elevskab, eller et aflåst lokale. Dette gælder 7.G og 7.J, der for øjeblikket ikke har elevskabe tæt på klasseværelserne.

Det indebærer også, at såfremt den bortkommer er det jeres private indboforsikring, der betaler for generhvervelsen.

For yderligere information henvises til folderen om erstatningsansvar, som ligger på skolens hjemmeside, og som også er vedhæftet her.

Med venlig hilsen

Ledelsen


Mit spørgsmål er:

Kan det virkelig have sin rigtighed, at det er forældrene der hæfter for skolens ejendel (pc) når den forsvinder på skolens ejendom ?

Vores indboforsikring vil ikke dække computeren med den begrundelse, at vi ikke har underskrevet en kontrakt for udleveringen.

Jeg synes det er urimeligt, at vi skal dække en forsvundet computer når det endvidere er på skolen det er sket. Det er jo skolens ejendom. Hvor skelner man så i forbindelse med erstatningsansvar for bortkomne ting som f.eks. bøger eller ødelagte ting i forbindelse med undervisning ? Vi har fået en folder af skolen hvor vi bliver gjort opmærksom på at børn også skal betale i forbindelse med skader, men dette er ikke en skade det er tyveri.

Dvs at skolens udstyr i dette tilfælde ikke betyder skolens ansvar.

Det er nu over en måned siden tyveriet er sket og vi har ikke fået nogen tilbagemelding fra skolen om en ny pc eller en regning på den forsvundne.

Jeg har brug for noget vejledning i denne her situation, håber I kan hjælpe?

Med venlig hilsen

Jette

 

Kære Jette.

Din søn har i skolen fået stjålet den PC, som skolen har udleveret til ham. Skolen gør nu jer ansvarlige for den udleverede PC og kræver, at jeres indboforsikring betaler for en ny. Men det vil forsikringsselskabet ikke gå med til, og du spørger nu, om det kan være rigtigt, at skolen gør jer ansvarlig for tyveriet.

I takt med, at brugen af IT i undervisningen er blevet mere og mere nødvendig, har vi desværre også set skoler og kommuner gøre alle mulige krumspring for at vælte udgifterne til elevernes IT-udstyr over på forældrene. Det skulle man ellers ikke tro kunne lade sig gøre, for Grundlovens § 76 , stk. 1 bestemmer tydeligt, at alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning , og folkeskolelovens § 19 bestemmer lige så klart, at de nødvendige undervisningsmidler skal stilles vederlagsfrit til rådighed for eleverne.

Allerede i 2010 udtalte Folketingets Ombudsmand, at en skole ikke kan kræve, at eleverne medbringer egen computer til brug for undervisningen. Du kan læse udtalelsen her. I en anden udtalelse af 17. januar 2012 kritiserer Ombudsmanden en kommune for at nægte at udlevere nye skolebøger til en elev, før bortkomne bøger er leveret tilbage. Kommunen skal stille de nødvendige undervisningsmidler til rådighed, også for elever, som ikke har tilbageleveret tidligere udleverede undervisningsmidler.

I samme udtalelse giver Ombudsmanden en længere redegørelse for, hvornår en elev kan gøres ansvarlig for ødelagte eller bortkomne undervisningsmidler. Hovedsynspunktet er, at det er dansk lovs almindelige erstatningsregel, der finder anvendelse. Det betyder, at der kun kan gøres erstatningsansvar gældende, hvis eleven har handlet forsætligt eller uagtsomt. Det er skadelidte, dvs. skolen eller kommunen, der skal føre bevis for, at eleven har handlet forsætligt eller uagtsomt.

Undervisningsministeriet skriver i et brev af 24. marts 2014:

"Alle undervisningsmidler, der er nødvendige for at gennemføre en undervisning i overensstemmelse med folkeskolelovens bestemmelser, skal stilles gratis til rådighed af kommunen. Hvis undervisningen baserer sig på, at eleverne anvender en tablet, skal skolen stille tablets gratis til rådighed for de elever, som ikke ønsker at bruge eget udstyr... Kommunalbestyrelsen eller skolens leder kan ikke ved aftaler eller lignende pålægge elever eller forældre erstatningspligt i videre omfang, end hvad der følger af dansk rets almindelige regler om erstatning... Den omstændighed, at tablets bl.a. adskiller sig fra skolebøger ved at have en væsentligt højere værdi, og ved i højere grad at være disponeret for skader, som kan være dyre at få udbedret, ændrer efter Undervisningsministeriets vurdering ikke på ovenstående".

Du kan læse mere om emnet i en pressemeddelelse fra Skole og Forældre fra 2013. Af en undersøgelse foretaget af Skole og Forældres blad Skolebørn i 2016 fremgår det, at 23 % af forældrene stadig oplever, at skolen opfordrer eleverne til at medbringe egen pc eller tablet i skolen. Det viser vist med al tydelighed, at mange skoler og kommuner stadig har vanskeligt ved at håndtere en situation, hvor brug af IT er gængs i store dele af undervisningen.

Bl.a. på baggrund af ovennævnte udtalelser afgjorde Ankenævnet for Forsikring i 2015, at når skoler udleverer undervisningsmaterialer, så kan de ikke fraskrive sig ansvaret for disse og fx kræve erstatning af forældrene, hvis de bortkommer eller bliver ødelagt. Dette gælder også tablets og computere. 

Retstilstanden er således ganske klar:

I folkeskolen kan skolen ikke kræve af eleverne, at de medbringer egen PC eller tablet til brug i undervisningen, såfremt disse er nødvendige for at gennemføre undervisningen. Skolen kan ikke kræve erstatning for bortkomne eller ødelagte undervisningsmidler, som er ødelagt eller bortkommet ved et hændeligt uheld.

Hvis undervisningen i skolen kræver, at din søn bruger en PC eller tablet, så skal skolen udlevere en sådan til ham – også hvis en tidligere udleveret PC eller tablet er stjålet eller bortkommet. Skolen kan kun kræve erstatning for den stjålne PC, hvis den kan bevise, at tyveriet er sket på grund af din søns forsætlige eller uagtsomme handling, og altså ikke er et hændeligt uheld.

Hele problematikken kunne formentlig være undgået, hvis skolen havde tegnet en forsikring, der dækker udleveret IT-materiel til eleverne. Jeg vil derfor opfordre dig til at rette henvendelse til skolebestyrelsen og opfordre dem til at tage initiativ til, at skolen får tegnet en sådan forsikring.

Jeg håber, dette svar hjælper dig med at komme videre med sagen. Jeg foreslår, at du henvender dig til skolens leder med ovennævnte dokumentation for retstilstanden på området. Det fører forhåbentlig til, at din søn får udleveret en ny PC, og at skolens erstatningskrav mod jer bliver droppet. Hvis dette ikke skulle være tilfældet, må du klage til skoleforvaltningen/kommunalbestyrelsen, fordi skolelederen i så fald træffer en ulovlig afgørelse. Det er vigtigt, at al kommunikation i sagen er skriftlig, således at den senere kan dokumenteres.

Såfremt du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at skrive igen, eller til at ringe til Forældrerådgivningen på tlf. 7025 2468.

Med venlig hilsen

Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

15. juni 2020

af

mhk

Læs også

24.09.10
Skal forældre betale for lejrskole?
Om reglerne for forældrebetaling i forbindelse med lejrskole og skolerejser