Frit skolevalg og skoleskift

Frit skolevalg og skoleskift

Det frie skolevalg gælder alle folkeskoler og på tværs af kommuner

Skoledistrikter

Alle kommuner har fastsat skoledistrikter. Til hvert distrikt hører en eller flere folkeskoler, der er områdets distriktsskole. Forældre har krav på at få deres barn optaget på distriktsskolen. Dog kan børn med brug for specialundervisning og tosprogede elever med behov for særlig danskundervisning henvises til en anden skole, hvis distriktsskolen ikke kan opfylde undervisningsbehovet.

Det frie skolevalg gælder også på tværs af kommuner

Det frie skolevalg betyder, at forældrene har krav på, at få deres barn optaget i den folkeskole de ønsker, uanset om den ligger i eller uden for ens bopælskommune, så længe der er plads på den ønskede årgang.

Kommunalbestyrelsen fastsætter retningslinjer for optagelse af elever på kommunens skoler ud fra objektive kriterier som f.eks. afstands- eller søskendekriterier mv. Et barn kan derfor ikke afvises at blive optaget på en folkeskole ud fra en pædagogisk vurdering foretaget af skolelederen. Afvisningen kan alene ske med henvisning til de fastsatte kriterier.

Vælger forældrene en anden skole end distriktsskolen i bopælskommunen eller en skole i en anden kommune, er hverken bopælskommunen eller skolekommunen forpligtet til at yde fri befordring. Undtaget fra dette er dog børn, der er visiteret til f.eks. en specialskole i anden kommune.

 

Når man ønsker at vende tilbage til distriktsskolen fra privatskolen

Reglerne om frit skolevalg står i § 36 i folkeskoleloven, og med lov nr. 335 af 18. maj 2005 om mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænser blev forældrenes ret til at vælge folkeskole for deres barn udvidet. Det er i bemærkningerne til den lov, vi finder dette afsnit – som altså er lovgivers formulering af, hvordan loven skal tolkes:

”Hvis forældrene har valgt en anden skole end distriktsskolen, herunder en fri grundskole eller efterskole, og efterfølgende ønsker at barnet optages i distriktsskolen, har barnet ikke ubetinget ret til at blive optaget på distriktsskolen. Optagelsen vil i lighed med reglerne om frit valg afhænge af de nærmere retningslinjer og skolens kapacitet.

Bestemmelsen medfører, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvordan optagelse skal finde sted, hvis der er flere ansøgere, end der er ledige pladser. Retningslinjerne skal bygge på objektive kriterier. Det betyder f.eks., at skolekommunen vil kunne reservere enkelte pladser til tilflyttere til skoledistrikter.”

Kilde: https://www.retsinformation.dk/eli/ft/200422L00104

 

 

 

Overvejer du om dit barn skal skifte skole så kontakt Forældrerådgivningen for et godt råd på tlf 70252468

 

Senest opdateret den

16. maj 2024

af

rab

Læs også

27.09.22
Podcast: Spørg om skolebørn
Lyt til podcastserien 'Spørg om skolebørn', der belyser temaer og giver gode råd omkring børns skolegang.
31.08.20
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
Læs mere om Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og dets forskellige roller