Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Læs mere om Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og dets forskellige roller

PPR er en tværfaglig kommunal rådgivning, der hjælper lærere, pædagoger og ledelse på skolen indenfor det pædagogiske og psykologiske område, men PPR’s roller og opgaver er mange flere. Nedenfor kan du se nogle af de mest almindelige fagområder PPR dækker.

Du som forældre er altid velkommen til at kontakte PPR, hvis du ønsker kvalificeret rådgivning og vejledning vedrørende dit barns trivsel og læring i skolen. Det er forskelligt hvilke ydelser PPR tilbyder afhængig af, hvilken kommune du bor i. Nederst finder du links til PPR i din kommune.

Hvis du oplever, at det er svært for dit barn at deltage i klassens faglige og sociale aktiviteter, skal du kontakte lærerne, og sammen kan I vurdere, om det er en god ide at inddrage PPR. Hvis PPR skal observere eller tale med dit barn, så skal du give tilladelse til det og det sker oftest ved, at du underskriver en indstilling til PPR.

Hvad er en PPV?

Hvis dit barn har brug for en mere vidtgående indsats for at forebygge eller undgå mistrivsel fagligt eller socialt, så kan skolelederen, barnets forældre eller barnet selv anmode PPR om at udarbejde en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV). Denne kan bruges til at vurdere barnets ressourcer og behov for hjælp. Vurderingen er gældende i op til et år, hvor der i så fald udarbejdes en ny. En PPV skal altid forelægges for barnets forældre og barnet. Ligeledes skal den indeholde både barnets og forældrenes perspektiv. Den beskriver barnets udfordringer og behov i forhold til læring og trivsel i skolen. 

Du kan læse mere her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/693

Visitation til specialpædagogisk bistand

Du som forældre skal altid inddrages i visitationsprocessen til specialpædagogisk bistand. Specialpædagogiske bistand kan dække over eksempelvis en specialklasse eller en dagbehandlingsskole eller støtte på 9 timer eller mere på den skole, hvor dit barn går. Du skal høres i processen og du skal oplyses om ankemuligheder. Når en afgørelse om dit barns specialpædagogiske bistand er truffet, vil du modtage et brev i din eboks. Dette brev skal indeholde en beskrivelse af bistandens omfang som oplysning om ankemuligheder og frister.

Du kan læse mere om regler for specialundervisning her: https://www.uvm.dk/folkeskolen/laering-og-laeringsmiljoe/specialundervisning/regler-for-specialundervisning

Har du mistanke om at dit barn er ordblind så kontakt dit barns lærere eller læsevejlederen på skolen. Du kan finde kontaktoplysninger på Aula. Du kan også læse om ordblindetesten her: https://www.uvm.dk/folkeskolen/laering-og-laeringsmiljoe/specialundervisning/ordblindetesten

Læs mere om mobning her. 

Psykologisk rådgivning i PPR

De psykologer der er tilknyttet PPR, har sjældent til opgave at indgå i længerevarende terapeutiske forløb med dit barn. I stedet arbejder PPR psykologen vejledende og kan foretage forskellige kognitive tests, der hjælper til at forstå dit barns udfordringer og potentialer. PPR psykologen kan også henvise til udredning i Børne- og ungdomspsykiatrien. Det kan eksempelvis give mening, hvis I har mistanke om, at jeres barn har ADHD. Hvis du ønsker at dit barn bliver udredt i Børne- og ungepsykiatrien, kan du også kontakte egen læge eller sagsbehandler, som begge kan henvise til psykiatrisk udredning.

PPR psykologer vejleder også skolens pædagogiske personale og ledelsen og kan observere børnegrupper uden at forældre bliver informeret herom.

Logopæd (tale-hørekonsulent)

Tale- og hørepædagogernes arbejdsområder er typisk i forhold til børn med taleproblemer. I nogle kommuner samarbejder læsevejlederen også med logopæderne omkring ordblindeundervisningen.

Åben rådgivning

De fleste kommuner har en åben anonym rådgivning, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvad du kan gøre for at hjælpe dit barn.

Særlige indsatser og teams

I mange kommuner har man et særligt team, der hjælper børn med skolevægring og mistrivsel. I nogle kommuner arbejder man efter programmet Cool Kids eller har tilsvarende indsatser. Læs mere om skolevægring her.

Find din kommune her:

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Region Syddanmark

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Senest opdateret den

22. marts 2024

af

Læs også

27.09.22
Podcast: Spørg om skolebørn
Lyt til podcastserien 'Spørg om skolebørn', der belyser temaer og giver gode råd omkring børns skolegang.
24.08.20
Skolevægring
Skolevægring er et problem for mange børn. Læs mere om skolevægring her.