Hold- og klassedannelse

Hold- og klassedannelse

Læs mere om reglerne for fordeling af elever i klasse og på hold.

Maks. 28 elever i en klasse

Antallet af elever i en klasse må ved skoleårets start normalt ikke overstige 28. Dog kan kommunalbestyrelsen i helt særligt tilfælde tillade op til 30 elever i en klasse.

Kommunalbestyrelsen fastsætter retningslinjer for fordeling af elever på kommunens skoler. Retningslinjerne skal bygge på objektive kriterier som afstand- og søskendekriterier. Ved fordeling af børn i kommunens skoler skal det tilstræbes, at den enkelte klasse kan forblive samlet på de følgende klassetrin. Den endelige klassedannelse skal finde sted seneste ved udgangen af børnehaveklassen.

Skolelederen bestemmer, hvilken klasse et barn skal gå i

Det er skolelederen, der inden for de fastsatte rammer i kommunen, træffer alle konkrete beslutninger vedrørende skolens elever. Dermed er det skolelederen, der bl.a. beslutter, hvilken klasse eleverne skal gå i.

Hvis du er bekymret for dit barns trivsel i sin klasse, og ønsker, at dit barn skifter klasse, er det dermed skolelederen, du skal henvende dig til for at drøfte situationen.

Hvis det er til barnets bedste, kan skolens leder efter samråd med forældrene bestemme, at barnet rykkes en klasse op eller ned - eller flyttes til en anden klasse på samme årgang. Man kan ikke klage over skolelederens beslutning om klasseskift til kommunalbestyrelsen eller andre.

Holddannelse er et pædagogisk værktøj

Inddelingen af elever i hold er et pædagogisk værktøj, der giver lærerne mulighed for at tilrettelægge undervisningen, så den enkelte elevs særlige behov, faglige niveau og interesser imødekommes.

Hold kan dannes inden for samme klasse, på en årgang eller på tværs af flere årgange, og kan være begrundet i både pædagogiske og praktiske forhold.

Inddelingen af elever i hold må ikke være en permanent niveaudeling af eleverne.

Skolebestyrelsen skal vedtage lokale principper for holddannelse.

Senest opdateret den

12. februar 2019

af

ak

Læs også

28.08.18
Frit skolevalg og skoleskift
Det frie skolevalg gælder alle folkeskoler og på tværs af kommuner
27.08.18
Betaling og forsikring
Alle børn i den skolepligtige alder har en grundlovssikret ret til vederlagsfri undervisning