Må barn med delt forældremyndighed afhentes af tredjepart uden tilladelse?

Må barn med delt forældremyndighed afhentes af tredjepart uden tilladelse?

Om afhentning af elev

Spørgsmål:

Hej!

Jeg har et spørgsmål. Vi har min papsøn på 6,5 år hver anden uge fra onsdag til fredag og ugen efter fredag til søndag. I dagene onsdag til fredag afleverer min mand ham i børnehaveklassen, og henter ham igen efter arbejde.

I dag var vi dog ude for, at min papsøn var på tur med børnehaveklassen, og mens han var på tur, mødte han sin mormor. Han blev rigtig glad for at se sin mormor og blev ked af det, da han skulle videre på tur med resten af klassen. Mormor aftalte at hente ham efter skole, så de kunne hygge sig et par timer, og at skolen skulle sige til min mand, at han kunne hente sin søn der. 

Mit spørgsmål lyder på, om hun har ret til dette uden min mands tilladelse, når det er i min mands samværsperiode?

Venligst
S


Svar:

Kære S

Tak for dit brev. Der står ikke i dit brev, om din papsøns forældre deler forældremyndigheden, om din mand har en samværsresolution omkring sit barn, eller om samværet er baseret på en frivillig aftale forældrene imellem? Jeg antager, at der foreligger en frivillig aftale, skønt en samværsresolution i det store og hele virker på samme måde som den frivillige aftale. Som du kan læse længere nede, så har barnets bopæl stor indflydelse på, hvordan forældremyndigheden kan udøves i dagligdagen, uagtet man har fælles forældremyndighed.

Alle børn og unge under 18 år er under forældremyndighed. At have forældremyndigheden over et barn vil sige, at man har pligt til at drage omsorg for barnet og kan træffe beslutning om barnets personlige forhold. Moderen eller faderen kan have forældremyndighed alene, eller de kan have fælles forældremyndighed over barnet, uagtet man bor sammen, eller hver for sig, er separeret eller skilt.

Fælles forældremyndighed betyder, at forældrene sammen skal drage omsorg for barnet. De skal desuden være enige om væsentlige beslutninger vedrørende barnet. Fælles forældremyndighed betyder ikke, at de skal være enige om alle beslutninger. Den forælder, barnet har bopæl hos, kan selv træffe afgørelse om overordnede forhold vedrørende barnets daglige liv. Nedenfor kan du se en oversigt med eksempler på, hvad forældrene skal være enige om, hvad bopælsforælderen selv kan bestemme, og hvad samværsforælderen selv kan bestemme.

  • Forældremyndighedsindehaverne sammen: Værgemål, Væsentlig medicinsk behandling og væsentlige indgreb, Skolevalg, videreuddannelse, Skolefritidsordning, Risikobetonet fritidsaktivitet, Flytning udenlands, herunder flytning til Grønland og Færøerne, Navnevalg Religiøse forhold, Ægteskab og Pas
  • Bopælsforælderen: Direkte daglig omsorg, Daginstitution, Fritidsaktiviteter, Flytning indenlands, Skolepsykolog og Børnesagkyndig rådgivning
  • Samværsforælderen: Afgørelser, der relaterer sig til samvær - direkte omsorg Fritidsaktiviteter

Skolen har ansvaret og opsynspligten med forældrenes børn, mens de er i institutionens varetægt. Skolen er som regel orienteret om de fraskilte forældres indbyrdes samværsforhold omkring barnet.

Som udgangspunkt er det bopælsforælderen, som bestemmer alt i dagligdagen mht. barnets forhold i og omkring skolen, og hvem der f.eks. må hente og bringe barnet til og fra skole. Når det så er sagt, så udstyrer en samværsaftale/resolution modparten med stort set samme bemyndigelse som bopælsforælderen omkring barnets forhold i de dage barnet er hos samværsforælderen (direkte omsorg). Hverken papforældre og/eller bedsteforældre har nogen som helst bemyndigelse omkring børnenes forhold, medmindre det er anmeldt myndighederne/retten jf. forældreansvarsloven § 13.

Skolens personale kan som udgangspunkt derfor ikke aftale afhentning med mormoren eller andre uden en klar forhåndsaftale med forældrene herom. Overordnet er det bopælsforælderen, der kan bemyndige dette, dernæst den forælder, barnet opholder sig hos den pågældende dag. Personalet, der var med på tur, burde - i jeres situation - have kontaktet din mand og spurgt, om det var okay at overdrage barnet til mormoren. Bopælsforælderen skal respektere en aftale/samværsresolution, og bør heller ikke midlertidigt tilsidesætte en aftale med den anden forælder, medmindre det er væsentligt for barnets velfærd. Der skal altid straks underrettes til den anden forælder, om der foretages akutte dispositioner, som går ud over det samvær, der allerede er aftalt og fastlagt, ellers kan man risikere at blive anklaget for samarbejdschikane, og det kan gå ud over samværet i sidste ende.

Som udgangspunkt bør forældre tilstræbe kontinuerligt at opretholde en dynamisk og konstruktiv dialog omkring samværet med barnet. Der vil med sikkerhed opstå uforudsete situationer undervejs omkring samværssamarbejde, som man ikke forlods har taget højde for i aftalen. Forældrenes uenighed vil altid uretmæssigt gå ud over barnet.

Med venlig hilsen
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

11. februar 2019

af

ak

Læs også

30.03.15
Skoleskift med fælles forældremyndighed
Om skift af skole med fælles forældremyndighed