Skilsmisse og barnets skolegang

Skilsmisse og barnets skolegang

Når forældre bliver skilt er samarbejdet mellem skole og hjem særligt vigtigt

At gennemgå en skilsmisse er ofte en turbulent tid for både børn og voksne. Det er derfor en god idé, at forældrene fortæller deres barns lærere om situationen, så de kan være særligt opmærksomme på at støtte op om barnet under og i tiden efter skilsmissen.

Hvad bør skolen vide i forbindelse med en skilsmisse?

  • hvor barnet har bopæl
  • om forældrene har fælles forældremyndighed
  • fordelingen af samvær
  • hvornår der er skiftedag
  • hvad forældrene har fortalt til barnet om skilsmissen

Husk også at informere løbende, hvis der ændres i de oprindelige aftaler.

Fælles forældremyndighed og samarbejde med skolen

Skolens kontakt med hjemmet foregår principielt til forældremyndighedens indehaver. Hvis forældrene forsætter med at have fælles forældremyndighed efter skilsmissen kan begge forældre følge deres barns skolegang f.eks. via Aula og begge har lov til at kommunikere med skolens ansatte og ledelse om deres barns trivsel og læring.

Når forældrene har fælles forældremyndighed kan skolen forudsætte, at forældrene samarbejder om deres barns skolegang. Derfor har skolen som udgangspunkt ikke pligt til at underrette begge forældre særskilt, ligesom skolen heller ikke er forpligtet til at tilbyde separate skole-hjem-samtaler eller lignende.

Ret til orientering for forældre uden forældremyndighed

Hvis en forælder er indehaver af den fulde forældremyndighed over et barn, har vedkommende ikke pligt til at informere sin tidligere partner om deres barns læring og trivsel i skolen.

Hvis en forælder ikke har del i forældremyndigheden over sit barn, kan vedkommende efter forældreansvarslovens § 23, stk. 1, anmode skolen om at få orientering om barnets forhold og få udleveret eventuelle dokumenter herom. Orienteringsretten giver dog ikke ret til at kræve, at skolen f.eks. iværksætter en PPR-vurdering af barnet. Skolen kan nægte at orientere og oplyse om barnet, hvis det skønnes skadeligt for barnet. Endvidere må skolen ikke videregive fortrolige oplysninger om forældremyndighedens indehaver. Statsforvaltningen kan i særlige tilfælde, efter anmodning fra forældremyndighedens indehaver, fratage en forælder uden forældremyndighed adgang til at få orientering og få udleveret dokumenter om barnets læring og trivsel på skolen.

Fælles forældremyndighed og valg af skole

Det er barnets bopælsadresse, der afgør, hvilket skoledistrikt barnet hører til. Bekendtgørelsen om Forældreansvarsloven § 3 siger, at når forældre har fælles forældremyndighed, kræver væsentlige beslutninger vedrørende barnets forhold enighed mellem forældrene.

De væsentlige beslutninger, som forældrene efter § 3 stk. 1, 1. pkt., skal være enige om, er defineret som forhold, der må anses som så indgribende for barnet, at begge forældre skal være enige herom. Her tænkes navnlig på spørgsmålet om barnets flytning til udlandet, herunder udrejse til Grønland og Færøerne, barnets religion, valg af skoleretning, videreuddannelse m.v. og væsentlige lægelige indgreb.

Nedenstående skema belyser sondringen mellem de forskellige beslutningsbeføjelser: 

Tabel skilsmisse

Da det er et grundlæggende princip i forældreansvarsloven og lovens klare udgangspunkt, at forældre har fælles forældremyndighed, bør uenighed om enkelte væsentlige spørgsmål vedrørende barnet, herunder skolevalg, ikke kunne føre til en ophævelse af den fælles forældremyndighed. Forældre som er uenige om skolevalg, bør kontakte Familieretshuset, som vil kunne hjælpe jer med rådgivning.

Når I ikke kan blive enige….

I de tilfælde, hvor forældrenes uenighed ikke kun handler om barnets indmeldelse i skole el. lign., må familieretten, hvis Familieretshuset ikke har formået at forlige forældrene gennem konflikthåndtering og rådgivning ved en eventuel sag om ophævelse af forældremyndigheden, vurdere om samarbejdsvanskelighederne er så store, at det risikerer at gå ud over barnet. Det bemærkes at i de tilfælde, hvor forældrene ikke lever op til deres forældreansvar, og undervisningspligten ikke opfyldes, kan de sociale myndigheder gribe ind, eventuelt som følge af en underretning fra Familieretshuset. På baggrund af en udtalelse fra Børne- og Undervisningsministeriet, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at barnet skal optages i distriktsskolen med henblik på at modtage undervisning, hvis forældrene ikke kan blive enige om skolevalg. Spørgsmålet om, hvorvidt barnet skal optages på distriktsskolen, beror således på en fortolkning af reglerne i folkeskoleloven.

Hvis I er uenige om forhold, der vedrører jeres barns trivsel eller sundhed, kan en sagsbehandler i en børnefaglig undersøgelse vurdere om der er behov for eksempelvis en udredning i psykiatrien og henvise hertil også selvom begge forældre ikke samtykker hertil. 

 

Vi henviser til afsnit 3.3.1. i forældreansvarsvejledningen, hvoraf ovenstående også fremgår: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/10064.

Her kan du finde familieretshuset: 

København 

Nykøbing F

Odense

Ringkøbing

Ringsted

Rønne

Aabenraa

Aalborg

Aarhus

Senest opdateret den

28. maj 2024

af

Læs også

27.09.22
Podcast: Spørg om skolebørn
Lyt til podcastserien 'Spørg om skolebørn', der belyser temaer og giver gode råd omkring børns skolegang.
31.08.20
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
Læs mere om Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og dets forskellige roller