Skilsmisse og barnets skolegang

Skilsmisse og barnets skolegang

Når forældre bliver skilt er samarbejdet mellem skole og hjem særligt vigtigt

At gennemgå en skilsmisse er ofte en turbulent tid for både børn og voksne. Det er derfor en god idé, at forældrene fortæller deres barns lærere om situationen, så de kan være særligt opmærksomme på at støtte op om barnet under og i tiden efter skilsmissen.

Hvad bør skolen vide i forbindelse med en skilsmisse?

  • hvor barnet har bopæl
  • om forældrene har fælles forældremyndighed
  • fordelingen af samvær
  • hvornår der er skiftedag
  • hvad forældrene har fortalt til barnet om skilsmissen

Husk også at informere løbende, hvis der ændres i de oprindelige aftaler.

Fælles forældremyndighed og samarbejde med skolen

Skolens kontakt med hjemmet foregår principielt til forældremyndighedens indehaver. Hvis forældrene forsætter med at have fælles forældremyndighed efter skilsmissen kan begge forældre følge deres barns skolegang f.eks. via ForældreIntra og begge har lov til at kommunikere med skolens ansatte og ledelse om deres barns trivsel og læring.

Når forældrene har fælles forældremyndighed kan skolen forudsætte, at forældrene samarbejder om deres barns skolegang. Derfor har skolen som udgangspunkt ikke pligt til at underrette begge forældre særskilt, ligesom skolen heller ikke er forpligtet til at tilbyde separate skole-hjem-samtaler eller lignende.

Ret til orientering for forældre uden forældremyndighed

Hvis en forælder er indehaver af den fulde forældremyndigheden over et barn, har vedkommende ikke pligt til at informere sin tidligere partner om deres barns læring og trivsel i skolen.

Hvis en forælder ikke har del i forældremyndigheden over sit barn, kan vedkommende efter forældreansvarslovens § 23, stk. 1, anmode skolen om at få orientering om barnets forhold og få udleveret eventuelle dokumenter herom. Orienteringsretten giver dog ikke ret til at kræve, at skolen f.eks. iværksætter en PPR-vurdering af barnet. Skolen kan nægte at orientere og oplyse om barnet, hvis det skønnes skadeligt for barnet. Endvidere må skolen ikke videregive fortrolige oplysninger om forældremyndighedens indehaver. Statsforvaltningen kan i særlige tilfælde, efter anmodning fra forældremyndighedens indehaver, fratage en forælder uden forældremyndighed adgang til at få orientering og få udleveret dokumenter om barnets læring og trivsel på skolen.

Fælles forældremyndighed og valg af skole

Det er barnets bopælsadresse, der afgør, hvilket skoledistrikt barnet hører til.

Umiddelbart forudsætter lovgivningen, at forældre, der har fælles forældremyndighed, er enige om væsentlige beslutninger vedrørende deres barn som f.eks. valg af skole. Dog kan bopælsforælderen frit bestemme, hvor i Danmark barnet skal bo, hvilket for nogle forældre gør det vanskeligt at blive enige om skolevalg.

Flytter bopælsforældrene til et andet skoledistrikt, kan det komme på tale, at barnet skal skifte distriktsskole. Når en skole er bekendt med, at barnets forældre bor hver for sig, og når det ikke er tilkendegivet overfor skole, at forældrene er uenige om valg af skole eller skoleskift, kan skolen gå ud fra, at bopælsforælderen også handler på den anden forældres vegne. Samværsforældrene skal kun inddrages, hvis vedkommende udtrykkeligt har tilkendegivet sin uenighed om valg af skole eller skoleskift. Skolen er ikke forpligtet til at indhente begge forældres underskrifter ved barnets indskrivning i skole eller ved skoleskift.

Når en skole er bekendt med uenighed mellem forældremyndighedsindehaverne om valg eller skift af skole, skal skolen inddrage begge forældre. Inddragelsen af begge forældre må dog ikke føre til urimelig forsinkelse af afgørelsen om, hvor barnet skal gå i skole. Kan forældrene ikke blive enige, må skolen eller kommunen træffe afgørelse på baggrund af barnets bopælsadresse. At en distriktsskole er bekendt med forældrenes uenighed om skolevalg eller skoleskift, berettiger ikke distriktsskolen til at nægte at indskrive et barn. 

Drejer skoleskiftet sig om et skift til en fri- eller privatskole, kan barnet først optages på skolen, når begge forældremyndighedsindehavere er enige.

Her kan du finde familieretshuset: 

København 

Nykøbing F

Odense

Ringkøbing

Ringsted

Rønne

Aabenraa

Aalborg

Aarhus

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

31.08.20
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
Læs mere om Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og dets forskellige roller
24.08.20
Skolevægring
Skolevægring er et problem for mange børn. Læs mere om skolevægring her.