Skoleskift fra privatskole til folkeskole

Skoleskift fra privatskole til folkeskole

Om skift til folkeskole

Spørgsmål:

Min søn på 10 år har været igennem en PPR-undersøgelse, da den privatskole, han går på, har oplevet, at han efter deres mening har adfærdsproblemer. PPR-undersøgelsens konklusion viste, at min søn har behov for støtte i forhold til at indgå i sociale sammenhænge i frikvartererne. Man har fra PPRs side foreslået, at han får en person, der støtter ham i frikvartererne, for det er her, man oplever problemerne. Fra PPRs side mener man, at støtten skulle være bestående af en person, der skulle inddrage min søn i forskellige lege med de andre børn og støtte ham i de situationer, hvor der opstår problemer, fx i skolegården.

Fagligt fortæller lærerne, at han er en middelelev. Det viser hans standpunktskarakter også. Man har sat ind med ekstraundervisning i dansk og matematik for at hæve hans faglige niveau med et godt resultat allerede efter en måneds ekstraundervisning. Før der blev sat ind med ekstraundervisning, var der en faglig fremgang for ham. Bl.a. havde han forbedret sine "gangeprøver" fra at regne 25 stykker på 10 minutter med 10-15 fejl, til at kunne regne mellem 65 og 70 stykker på 10 minutter med 5-10 fejl. Det mener jeg jo er en rigtig flot forbedring i løbet af et halvt skoleår. I løbet af den måned, han har fået ekstra undervisning i dansk, er de grammatiske regler gået op for ham, og der har han så også forbedret sig. Skolen har endnu ikke fået økonomiske midler fra Undervisningsministeriet til "nogle timers" støtte i frikvartererne og nogle få skoletimer. Skolen og jeg har haft et godt samarbejde gennem hele forløbet, men nu skrider det hele lidt. Det faglige niveau på denne privatskole er en del højere end folkeskoleniveau. Jeg er nu kommet til den beslutning at flytte ham til en folkeskole med et lidt lavere krav til det faglige niveau, da jeg tror, at et lavere krav vil tage noget af presset af ham, og han dermed bedre vil kunne følge med. Jeg tror dermed, at hans selvtillid vil ændres til det bedre og dermed kunne ændre på situationerne i frikvartererne. Jeg har endnu ikke informeret privatskolen om, at jeg flytter ham, men har talt med den skole, jeg ønsker han skal gå i og informeret dem om, at han ikke profiterer af den "normale" undervisning der er på privatskolen, og at han har det svært med de sociale relationer i frikvartererne.

Jeg har oplyst dem om, at der ligger en PPR-rapport på ham og resultatet af den. Skolelederen på den folkeskole, jeg har meldt ham ind i, sagde uopfordret, at det nok ville ændre sig, når han fik nogle andre rammer. Jeg spurgte ham, om de automatisk fik den PPR-rapport som der er lavet på min søn. Det fortalte skolelederen, at den fik de ikke, med mindre jeg giver samtykke til, at de må se den. Jeg har aftalt med skolelederen, at jeg medbringer en kopi af den på første skoledag i den nye skole. Jeg er i dag, igen, blevet ringet op af hans klasselærer og har fået at vide, at han havde glemt at lave en diktat (han mente selv, han havde lavet det, han skulle lave i forhold til opgaven), og det påvirker selvfølgelig hans præstation. Derudover har der været ballade i skolegården igen. Klasselæreren giver under samtalen udtryk for, at problemerne ER blevet mindre, men man stadig betragter hans opførsel i skolegården problematisk og uacceptabel. Som forberedelse til min meddelelse til privatskolen om, at jeg flytter ham til en folkeskole, tager klasselæreren en snak om, hvor længe privatskolen havde ressourcer til at rumme min søn og fik at vide, at det kunne man ikke udtale sig om, og at det er skolelederen, der tager beslutningen om, at han evt. ikke længere kan gå på skolen. Klasselæreren siger, at hun gerne vil gå virkelig langt for min søn, da hun holder af ham. Jeg får at vide, at hvis jeg vil flytte min søn i en almindelig folkeskole, skal han visiteres til den pågældende skole gennem psykologen i PPR, så man er sikker på, at skolen har ressourcerne til at rumme min søn og give ham den støtte, der er anbefalet. Klasselæreren pointerer flere gange, at jeg ikke selv kan træffe beslutning om, hvor min søn skal gå i skole. Hun anbefaler derfor at jeg, hvis jeg vil flytte ham, flytter ham til en friskole i området. Er det virkelig rigtigt, at jeg ikke selv kan træffe beslutning om hvor min søn skal gå i skole, når der ligger en PPR-rapport, der udelukkende anbefaler en "ekstra gårdvagt", der kan hjælpe min søn ? Det skal siges, at der i PPR-undersøgelsen - igennem ingen af de tests, der er lavet på ham - er fundet nogen adfærdsmæssig "sygdom" såsom ADHD, Asperger eller lignende. Hvordan står jeg og min søn i denne situation?

Med venlig hilsen
G


Svar:

Kære G

Tak for din mail, hvor du omhyggeligt beskriver din 10-årige søns skolegang i en privatskole. Du oplyser, at han fagligt klarer sig rimeligt, men at han har problemer i skolegården i samspillet med andre elever, og at der fra PPR er anbefalet personlig støtte i frikvartererne. Du vil nu gerne vide, om der ved flytning til en folkeskole er krav om en ny PPR-undersøgelse og bevilling af støtte forlods.

Jeg kan svare dig meget klart. Du kan uden videre flytte din søn til en kommunal folkeskole. Kommunalbestyrelsen skal give dig et tilbud i folkeskolen, og der er endda frit skolevalg. Men hvis du vælger en anden skole end distriktsskolen, skal du selv sørge for befordring. Hvis der skulle blive brug for støtte fremover, vil den nye skole kunne tage stilling hertil, ganske som skolelederen har tilkendegivet.

Det er rigtigt, at PPR rapporter ikke kan overflyttes uden dit samtykke. Med den beskrivelse, du har givet af problemerne, ville jeg vente med at iværksætte yderligere, indtil det nye skoleforløb viser, om der er behov herfor. I så fald er det selvfølgelig klogt at medinddrage den gamle vurdering. Hvis du selv er i tvivl, vil jeg foreslå, at du drøfter situationen med PPR, der jo også betjener folkeskolen. Det kan du gøre uden om skolen med en direkte henvendelse til den åbne anonyme rådgivning.
Dermed er det ikke korrekt, at PPR skal visitere til folkeskolen, blot fordi der har været nogle problemer på den gamle skole. 

I modsætning til privatskolen, hvor skolen kan afvise en elev, skal kommunalbestyrelsen give alle børn et skoletilbud. Her kan man ikke blive bortvist. Hvis skolelederen efter samråd med forældrene og rådgivning herom måtte finde, at en anden skoleplacering vil være bedre, kan der ske henvisning hertil, men det vil slet ikke være aktuelt for din søn, sådan som du beskriver situationen.

Det er godt at læse, at din søn faktisk udvikler sig fagligt på den nuværende skole, og at han lærer noget. Dette er et godt grundlag for et skoleskift, som du altså helt selv kan beslutte. Af hensyn til din søn kan du overveje om det er muligt, at skiftet sker i forbindelse med en ferie, sådan at der er en naturlig overgang til en ny start.

Jeg håber, han får en endnu bedre skolegang i den nye folkeskole.

Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

11. februar 2019

af

mj

Læs også

30.03.15
Skoleskift med fælles forældremyndighed
Om skift af skole med fælles forældremyndighed