Underretning og børnefaglig undersøgelse

Underretning og børnefaglig undersøgelse

Kort om underretning og børnefaglig undersøgelse.

Underretning

Lærere og pædagoger har skærpet underretningspligt. Det betyder, at de skal underrette de sociale myndigheder hvis de er bekymret for et barns sociale, faglige eller personlige udvikling eller hvis barnets trivsel eller udvikling er truet. Vi har alle underretningspligt, hvis vi har en alvorlig bekymring for et barns trivsel og udvikling. De social myndigheder har pligt til inden for 6 hverdage at sende en kvittering for modtagelse til afsender.

Den 1. januar 2024 trådte "Barnets Lov" i kraft. I §2 står der: "Hjælp og støtte efter denne lov skal iværksættes med henblik på at sikre, at børn og unge, som har behov for særlig støtte, kan opnå de samme muligheder for omsorg, læring, personlig udvikling, trivsel, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Hjælp og støtte kan også iværksættes med henblik på at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten for barnet, den unge eller familien." Hjælpen skal tilrettelægges med henblik på følgende: 

1. At sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer, herunder til at indgå i sociale relationer og netværk.

2. At fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel

3. At forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv

4. At sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, herunder ved at understøtte barnet eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk. 

I den offentlige forvaltning, hvor skolen også hører hjemme er der sektoransvar. 

Sektoransvaret betyder at børn med vanskeligheder skal have hjælp og støtte der hvor de er. En underretning til de social myndigheder betyder at myndighederne skal tage stilling til om barnet har brug for indsatser, støtte eller hjælp.

"Hjælp" dækker over støtte former der gør at barnet kan fungere på stedet og kan få det udbytte og kan den tryghed der nødvendig. Hvis barnets vanskeligheder skyldes forhold i hjemmet skal støtten ske via socialforvaltningen og hvis vanskelighederne skyldes forhold i skolen skal hjælpen gives i skolen. de fagprofessionelle skal underrette , når problemerne når et vist omfang.

læs mere om underretning her: www.borger.dk/familie-og-boern/Udsatte-boern-og-unge/Boern-i-mistrivsel

 

Børnefaglig undersøgelse

En børnefaglig undersøgelse skal søge at afdække de ressourcer, der er i barnets netværk, men også tydeliggøre de behov jeres barn har, og hvor der kan sættes ind med hjælp og støtte. Mange forældre bliver nervøse og måske også usikre på, hvad formålet med undersøgelse er, og har ikke lyst til at åbne hjemmet op og vise sig sårbare og usikre i forhold til forældrerollen eller ens barns behov. Det er helt naturligt og forståeligt. Men du kan hjælpe dig selv og din familie i processen ved at tænke på undersøgelsen, som din mulighed for at hjælpe dit barn til bedre trivsel og læring.

Værd at vide:

  • Formålet med den børnefaglige undersøgelse er at hjælpe dit barn og den skal gennemføres så skånsomt som forholdene tillader og må ikke være mere omfattende en formålet tilsiger.
  • Undersøgelsen skal være afsluttet senest 4 måneder efter at kommunen er blevet opmærksomme på, at barnet har behov for at der gennemføres en børnefaglig undersøgelse. Det kan eksempelvis være gjort ved at du eller andre har skrevet en underretning til kommunen.
  • Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med dig og dit barn. Hvis dit barn er over 15 år skal det inddrages.
  • Undersøgelsens skal komme omkring dit barns generelle udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber samt andre relevante forhold. Det kan for eksempel give mening også at inddrage forældrenes nye partnere, hvis I er skilt og barnet opholder sig i to hjem.
  • Undersøgelsen indeholder ofte også en løbende dialog med dit barn hvor barnet kan have en bisidder med. Det kan være en lærer eller en pædagog som barnet er trygt ved.
  • Undersøgelsen skal afsluttes med at kommunen tager stilling til om der er behov for foranstaltninger. Den skal også indeholde oplysninger om hvordan I forældre forholder jeg til disse foranstaltning. Det betyder at I skal høres og undersøgelsens resultat.

Se også Barnets Lov §20, 26 og 27 og retsikkerhedsloven §11 og 11a

 

Senest opdateret den

6. juni 2024

af

Læs også

07.03.22
Få hjælp, hvis dit barn ikke vil i skole
Skolevægring er et stort pres for både børn og forældre. Få syv gode råd til at takle det.
07.03.22
Et godt socialt børneliv starter hos de voksne
Uden et godt klassefællesskab er det svært at trives og få venner. Få seks gode råd om det sociale.