Kan mit barn få bevilget kørsel til sin nuværende skole, hvis vi flytter til en anden kommune?

Kan mit barn få bevilget kørsel til sin nuværende skole, hvis vi flytter til en anden kommune?

Om bevilliget kørsel til specialskole

Svar: I bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand § 16 står der, at ”flytter en elev, der får specialpædagogisk bistand til en anden kommune, skal kommunalbestyrelsen sørge for, at kommunalbestyrelsen i den anden kommune snarest og inden for fire uger fra flytningen underrettes. Underretningen skal indeholde en rapport over den gennemførte specialpædagogiske bistand. Kommunalbestyrelsen i den tilflyttende kommune skal tage kontakt med elevens forældre med henblik på fortsat bistand”. 

Den fulde bekendtgørelse kan læses på Retsinformation

Af kommentarerne til folkeskoleloven § 36 fremgår det, at ”hvis forældre til børn med behov for specialundervisning ønsker barnet optaget i en skole i en anden kommune i henhold til bestemmelserne om det frie skolevalg, skal henvisningen til specialundervisning foretages efter pædagogisk-psykologisk rådgivning i kommunen. Bopælskommunens visitation af barnet er bindende for skolekommunen for så vidt angår undervisningstilbuddets karakter. Dette indebærer, at skolekommunen ikke kan henvise eleven til et mere vidtgående tilbud end det undervisningstilbud, som bopælskommunen har visiteret barnet til”. 

Det betyder, at du først og fremmest skal kontakte skoleforvaltningen i jeres kommune og bede dem meddele den nye kommune, at I flytter til kommunen. Meddelelsen skal indeholde en kortfattet beskrivelse af den specialpædagogiske bistand, jeres barn har modtaget indtil nu. Herefter bliver I kontaktet af den nye kommune med henblik på etablering af fortsat bistand til kørsel.

Senest opdateret den

20. maj 2024

af

mj

Læs også

27.02.14
Hvorfor kan mit barn i 2. klasse ikke få foretaget en ordblindetest?
Læs Forældrerådgivningens svar på et spørgsmål om test af ordblindhed
12.06.13
Hvordan beregnes betaling for efterskoleophold?
Om økonomisk støtte til ophold på efterskole