Specialundervisning

Specialundervisning

Dit barn har måske brug for støtte i et eller flere fag.

Udgangspunktet for undervisningen i folkeskolen er, at så mange elever som muligt skal deltage i klassens fællesskaber. Derfor skal lærerne tilpasse undervisningen til den enkelte elev gennem undervisningsdifferentiering. Læreren kan differentiere undervisningen på mange forskellige måder og eksempelvis ved at give børnene forskellige undervisningsmaterialer eller ved at lave hold med det sigte at det enkelte barn lærer mest muligt. Det er en svær vurdering, hvornår et barn har brug for en særlig specialpædagogisk indsats og om denne indsats er tilstrækkelig eller ej. 
 

Støtte i den almindelige undervisning
Hvis man som forældre vurderer, at ens barn ikke får den hjælp, det har brug, skal man først og fremmest tale med barnets lærere om mulighederne for at imødekomme barnets behov f.eks. i tiden til understøttende undervisning, gennem undervisningsdifferentiering eller holddannelse.

Har et barn behov for mere støtte i undervisningen, er det skolens leder, der kan beslutte at tildele barnet støtte i op til 9 undervisningstimer (12 lektioner) om ugen. Der kan også være behov for supplerende undervisning, som ligger uden for den almindelig undervisning.

 

Tildeling af specialundervisning
Det kaldes specialundervisning, når en elev får støtte i mindst 9 undervisningstimer (12 lektioner) om ugen. Specialundervisning kan foregå i den almindelige klasse eller som undervisningstilbud i en specialklasse eller på en specialskole. 

Det er skolens leder, der beslutter, om skolen har et egnet specialundervisningstilbud til barnet. Skolelederen træffer sjældent denne beslutning uden først at have talt med lærere, pædagoger og forældre. Som en hjælp til at vurdere barnets støttebehov og om barnet har brug for at komme på en specialskole eller lignende kan skoleleder eller forældre anmode PPR om at der bliver udarbejdet en PPV. PPV står for en pædagogisk psykologisk vurdering og det er et lovkrav at en sådan udarbejdes før barnet kan blive indstillet til specialpædagogisk støtte (minimum 12 lektioner om ugen/ 9 timer om ugen). I udarbejdelsen af PPV’en skal barnets perspektiv inddrages og forældrene skal høres. Det er den pædagogiske psykologiske vurdering, der ligger til grund for, hvilket specialtilbud barnet kan blive tilbudt og forældrene har ret til at blive hørt inden barnet visiteres til specialtilbuddet. Det en kompleks proces at finde det rette specialtilbud og udbuddet af specialiserede skoletilbud varierer fra kommune til kommune. Nogle kommuner vælger at tilkøbe pladser på specialtilbud i andre kommuner, men det er ikke i alle kommuner, at man har denne praksis. 

Når beslutningen om specialundervisning er taget modtager du som forældre afgørelsen skriftligt og den bør indeholde en begrundelse og en vejledning om klagemuligheder.

 

Den Pædagogiske Psykologiske Rådgivning (PPR)

I kommunens PPR er der ofte foruden psykologer tilknyttet andre faglige eksperter som skolerne kan bede om hjælp og vejledning fra. Typisk vil en skole rette henvendelse til PPR når de er udfordret i de pædagogiske fællesskaber. Det kan være i forhold til at klasser, grupper af børn eller enkelte børn. PPR kan observere og vejlede skolens pædagogiske personale uden at orientere forældrene, men hvis PPR skal teste eller tale med en enkelt barn skal barnets forældre altid orienteres og forældrene skal give tilladelse hertil. Forud for en indstilling til specialundervisning og en visitation til et specialtilbud skal barnet indstilles til PPR. Både forældre og skole kan tage initiativ til at indstille barnet til PPR. Hvis du som forældre ønsker rådgivning i PPR kan du henvende dig. Denne henvendelse behøver skolen ikke orienteres om.

 

Klagenævnet for Specialundervisning

Forældre kan klage over alle beslutninger vedrørende specialundervisning. Det betyder, at forældrene kan klage over:

·         det specialundervisningstilbud, barnet har fået

·         indholdet af barnets specialundervisning

·         beslutningen om, at et barn ikke skal have specialundervisning

Klagen skal ske inden for fire uger fra den dag, forældrene har modtaget afgørelsen fra skolelederen eller skoleforvaltningen. Klagen kan være mundtlig eller skriftlig.  Skolelederen eller skoleforvaltningen skal vurdere afgørelsen igen efter en klage. Ændrer de ikke deres beslutning, skal de inden for fire uger sende klagen videre til Klagenævnet for Specialundervisning.

Læs mere om Klagenævnet for Specialundervisning her: https://ast.dk/naevn/klagenaevnet-for-specialundervisning

 

Det kan være en stor sorg, når man som forældre må indse, at ens barn har brug for en specialiseret indsats, og det kan være svært at vide, hvilke rettigheder man har, og hvor man skal henvende sig. Har du brug for rådgivning så kontakt Forældrerådgivningen på tlf 70252468

Senest opdateret den

3. november 2021

af

rab

Læs også

27.09.22
Podcast: Spørg om skolebørn
Lyt til podcastserien 'Spørg om skolebørn', der belyser temaer og giver gode råd omkring børns skolegang.
31.08.20
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
Læs mere om Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og dets forskellige roller