Specialundervisning

Specialundervisning

Dit barn har måske brug for støtte i et eller flere fag.

Udgangspunktet for undervisningen i folkeskolen er, at så mange elever som muligt skal deltage i undervisningen i klassen. For at indfri dette skal lærerne tilpasse undervisningen til den enkelte elev gennem f.eks. differentiering og holddannelse.
 

Støtte i den almindelige undervisning
Hvis man som forældre vurderer, at ens barn ikke får den hjælp, det har brug, skal man først og fremmest tale med barnets lærere om mulighederne for at imødekomme barnets behov f.eks. i tiden til understøttende undervisning, gennem undervisningsdifferentiering eller holddannelse.


Har et barn behov for mere støtte i undervisningen, er det skolens leder, der kan beslutte at tildele barnet støtte i op til 9 undervisningstimer (12 lektioner) om ugen. Der kan også være behov for supplerende undervisning, som ligger uden for den almindelig undervisning.

 

Tildeling af specialundervisning
Det kaldes specialundervisning, når en elev får støtte i mindst 9 undervisningstimer (12 lektioner) om ugen. Specialundervisning kan foregå i den almindelige klasse eller som undervisningstilbud i en specialklasse eller på en specialskole.


Det er skolens leder, der beslutter, om skolen har et egent specialundervisningstilbud til barnet. Vurderer skolelederen, at barnet har behov for et andet skoletilbud, er det som regel skoleforvaltningen der beslutter, om barnet kan komme i specialklasse eller specialskole.

Henvisningen til specialundervisning skal ske efter en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV) af eleven og efter samråd med forældre og elev. Det er enten skolelederen eller forældrene, der indstiller barnet til en PPV.

Mindst én gang om året skal skolen eller kommunen beslutte, om specialundervisningen skal fortsætte, ændres eller ophøre.

 

Forældrene har ret til at blive hørt

Forældrene skal inddrages i beslutningen om at tilbyde et barn specialundervisning. Forældrene skal orienteres skriftligt om alle indstillinger til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og om beslutningen om iværksættelse af specialpædagogisk bistand.

En beslutning om specialundervisning er en afgørelse. En afgørelse skal være skriftlig og indeholde en begrundelse og en vejledning om klagemuligheder.

 

Den Pædagogiske Psykologiske Rådgivning (PPR)

PPR kan lave en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV) af et barn. PPR kan også inddrage andre faglige eksperter i vurderingen af, hvordan et barn hjælpes bedst muligt. Alle undersøgelser skal ske i samråd med forældrene.

PPR kan også rådgive forældre til børn med særlige behov.
 

Klagenævnet for Specialundervisning

Forældre kan klage over alle beslutninger vedrørende specialundervisning. Det betyder, at forældrene kan klage over:

·         det specialundervisningstilbud, barnet har fået

·         indholdet af barnets specialundervisning

·         beslutningen om, at et barn ikke skal have specialundervisning

Klagen skal ske inden for fire uger fra den dag, forældrene har modtaget afgørelsen fra skolelederen eller skoleforvaltningen. Klagen kan være mundtlig eller skriftlig.  Skolelederen eller skoleforvaltningen skal vurdere afgørelsen igen efter en klage. Ændrer de ikke deres beslutning, skal de inden for fire uger sende klagen videre til Klagenævnet for Specialundervisning.

Læs mere om Klagenævnet for Specialundervisning her: https://ast.dk/naevn/klagenaevnet-for-specialundervisning

 

Senest opdateret den

11. februar 2019

af

ak

Læs også

27.06.18
Skilsmisse og barnets skolegang
Når forældre bliver skilt er samarbejdet mellem skole og hjem særligt vigtigt
27.08.18
Betaling og forsikring
Alle børn i den skolepligtige alder har en grundlovssikret ret til vederlagsfri undervisning