Skole-hjem-samarbejde

Skole-hjem-samarbejde

Et godt og konstruktivt samarbejde mellem skole og hjem er vigtigt for barnets skolegang

Forældre og skole er dog ikke altid enige om, hvad der tjener barnet ellers klassens fællesskab bedst. Derfor er det vigtigt, at begge parter er parat til at tale med, lytte til hinanden og indgå kompromiser, som gavner barnet. I nogle tilfælde kan man som forælder opleve, at det kan være vanskeligt at blive hørt i kommunikationen med repræsentanter for skolen.

Skole-hjem-samarbejde er en nødvendighed

Bestemmelserne om forældresamarbejde er fastlagt allerede i folkeskolelovens § 2, stk. 3, som fastslår, at "elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål". Samarbejdet finder sted både på et repræsentativt plan, hvor forældrenes interesser er repræsenteret af skolebestyrelsen, og på et praksisplan mellem skolen og det enkelte barns forældre. Uanset form har det altid til formål at styrke hvert enkelt barns læring og alsidige udvikling. Samarbejdet drejer sig både om sociale og undervisningsmæssige forhold, dvs. ikke alene om undervisningen i fagene, klassetrinnets eventuelle test og prøver og andre aktiviteter som temauger og ekskursioner mv., men også om elevernes og klassens fysiske og psykiske arbejdsmiljø, herunder ro til læring, klassens sociale liv, mobning og lign.

Det gode samarbejde

Det er i alles interesse, at samarbejdet om det enkelte barn er konstruktivt. Når det gælder det enkelte barns læring og udvikling, har man som forælder brug for at kunne kommunikere med skolen, ligesom man har krav på, at man af skolen regelmæssigt holdes orienteret om, hvordan skolen vurderer barnets udbytte af undervisningen. Til gengæld har man som forælder pligt til, at ens barn møder op i skolen - undervisningsparat og til tiden.

Kontakt med skolen i hverdagen

En stor del af kontakten mellem skole og hjem foregår via ForældreIntra, som giver mulighed for at informere, koordinere, dele viden og kommunikere. Som forælder er det vigtigt at følge med her, så man er ajour både med hensyn til ens barns arbejdsopgaver og eventuelle lærerberetninger om aktuelt fra den senere tids undervisning.

Der er tilfælde, hvor kommunikation via ForældreIntra ikke er optimal, f.eks. hvis man er bekymret for ens barns trivsel. Det er derfor af stor betydning, at skolen og lærerne har meldt klart ud, hvordan og hvornår man som forælder i en problemsituation kan komme i kontakt med klasselæreren eller andre relevante personer på skolen.

Skole-hjem-samtaler om det enkelte barn

Orienteringen om et barns trivsel og faglige udvikling sker ved samtaler mellem forældremyndighedens indehaver og (nogle af) de lærere og pædagoger, som barnet har. Skole-hjem samtaler kan bl.a. tage udgangspunkt i barnets elevplan. Elevplanen skal både indeholde en status på barnets faglige udvikling, og et fremadrettet perspektiv, der kan danne grundlag for aftaler om, hvad skolen, barnet og familien kan gøre for at støtte barnets faglige læring og sociale udvikling. 

Klasselæreren er den primære kontaktperson

Barnets klasselærer er familiens primære kontaktperson på skolen. Opstår der problemer i fagene eller med klassekammerater, er det en god idé først at kontakte klasselæreren.

Kontakt til skolelederen kan være nødvendigt

Det kan være nødvendigt at kontakte skolens ledelse, hvis problemstillinger vedrørende et barn ikke kan løses i samarbejde med klasselæreren. Skolelederen har det overordnede ansvar for og træffer alle konkrete beslutninger om skolens elever. Skolelederen har bl.a. kompetencen til at beslutte mere indgribende foranstaltninger, f.eks. klasse- eller skoleflytninger.

Inddrages skolelederen i en sag, bør vedkommende indhente synspunkter om sagen fra de lærere og pædagoger, der kender barnet i dagligdagen på skolen. At møde op forberedt er en fordel for alle parter, men det er samtidig vigtigt, at man gør sig klart, at de indhentede oplysninger viser sagen set med skolens øjne og måske ikke sådan, som hjemmet oplever den. Det er derfor en god idé, at også forældrene hjemmefra forbereder sig på at fortælle om sagens hovedpunkter.

Kontakt til skolebestyrelsen

Det er skolebestyrelsens opgave at varetage forældrenes synspunkter i skolen. Skolebestyrelsen har tilsyn med og kan fastsætte principper for alle dele af skolens virksomhed. Skolebestyrelsen kan derfor være god at kontakte ved mere principielle problemstillinger, som vedrører flere børn.

 

Har du spørgsmål vedrørende skole-hjemsamarbejdet på dit barns skole så kontakt Forældrerådgivningen på Tlf 70 25 24 68

 

Senest opdateret den

8. september 2020

af

rab

Læs også

27.09.22
Podcast: Spørg om skolebørn
Lyt til podcastserien 'Spørg om skolebørn', der belyser temaer og giver gode råd omkring børns skolegang.
31.08.20
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
Læs mere om Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og dets forskellige roller