Kan skolen sende vores søn hjem fra skole næsten hver dag?

Kan skolen sende vores søn hjem fra skole næsten hver dag?

Om at sende elev hjem i skoletiden

Spørgsmål:

Kære Forældrerådgivning

Vi er en familie med far og mor og to børn – en dreng på 9½ år og en pige på 5½ år. Vores søn går i 3. klasse og datteren i børnehave.

Vores søn trives ikke i skolen. Han kommer i alt for mange konflikter, er ukoncentreret i timerne og er svær at få i gang med skolearbejdet i timerne. Han er intellektuelt normalt begavet.

Vi har igennem længere tid haft kommunikation med lærerne og AKT-medarbejdere på skolen, men ingen af de iværksatte tiltag har rigtig hjulpet.

Skolepsykologen er underrettet og skal snakke med vores søn og/eller teste ham senere på måneden. Altså undersøge om der skal sættes en diagnose på og hjælpe med at guide lærere og pædagoger om hensigtsmæssig håndtering af ham... eller foreslå anden placering af ham.

Vores søn er helt sikkert ikke gennemsnitlig, men han er sød og dejlig derhjemme om end lidt rigid og stædig!

Det største problem lige nu er, at skolen ringer i tide og utide og anbefaler/beder os om at hente ham. ”Han har været i flere konflikter i dag, jeg tror han har bedst af at komme hjem” er bl.a. det, vi bliver informeret om – nogle gange allerede kl. 9.15. Indimellem er der så dage, der forløber helt uproblematisk. Vi har begge fuldtidsarbejde, der ikke er særlig fleksibelt i arbejdstiderne.

Jeg tror ikke, vores søn har bedst af, at vi henter ham hver gang det er svært for ham. Er det rimeligt af skolen at forlange ham hentet? Er det rimeligt af os, at vi forventer, at de i skolen håndterer dagtiden på bedste vis, medmindre der er katastrofe? Kan jeg forvente at min arbejdsgiver kan yde den form for fleksibilitet det kræver, at blive kontaktet flere gange ugentlig af skolen?! Kan man søge en form for orlov til at håndtere dette?

Helt ærligt så er vi i familien ved at gå helt i stykker pga. dette. Kan vi få råd og vejledning via jer?

Forløbet ved skolepsykolog m.m. er jo berammet til flere måneder og det er for længe i denne uholdbare situation.

Med venlig hilsen
A


Svar:

Kære A

Tak for en ærlig og god redegørelse for situationen med jeres søn. Han afstedkommer konflikter i skolen, og I er i god dialog med skolen herom, han er henvist til en udredning hos PPR, og alle er tilsyneladende indstillet på at gøre det bedste. Problemet er, at skolen ustandseligt beder jer som forældre om at hente jeres søn på 9 år, fordi der har været konflikter i skolen. Det er vanskeligt for jer, da I begge har fuldtidsjob, og I vil gerne vide, hvad man kan forvente af skolen, eller om I har muligheder for evt. frikøb fra arbejdet.

Først og fremmest er det godt, at I har en realistisk og åben fælles opfattelse af, at jeres søn har behov for særlig opmærksomhed og støtte, og at der er iværksat en udredning af, hvad der skal iværksættes til gavn for jeres søn. Uanset årsager og fremtidige støtteforanstaltninger, er I indstillet på en konstruktiv dialog herom. Problemet er alene, om skolen kan forventes at håndtere de situationer, der opstår, uden jeres øjeblikkelige hjælp i det daglige.

Lovgivningen er ret klar. Alle børn er undervisningspligtige, og kommunalbestyrelsen skal sørge for et undervisningstilbud i folkeskolen. Der er endvidere angivet en tidsmæssig ramme for undervisningen på de enkelte klassetrin. I kan derfor med rette forvente, at skolen tager hånd om jeres søn i skoletiden, da der ikke er tale om sygdom.

De problemer, jeres søn har i form af mange konflikter, er ikke ukendte. Dette er en af grundene til, at folkeskolen både har regler om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og om orden i skolen. Reglerne i bekendtgørelserne herfor beskriver, hvorledes skolen kan og skal håndtere børn, der udviser en uhensigtsmæssig adfærd. Jeg kan forstå på jeres beskrivelse, at skolen har såkaldte AKT-lærere, der netop skal tage sig af den slags problemer. Skolen har ansvaret for tilsynet med eleverne, mens de er i skolen. Det betyder, at den skal håndtere de problemer, der måtte opstå i både undervisningen og i frikvartererne. De kan ikke her forvente, at I som forældre er til rådighed i det daglige, og I skal ikke i forhold til jeres arbejdsgivere indgå særlige aftaler, med mindre der fra jer foreligger et ønske herom.

Jeg vil råde jer til at orientere skolelederen om, at I ikke kan være til rådighed i skoletiden, med mindre der opstår helt usædvanlige problemer, og jeres søn absolut har brug for en af jer. Måske forstår skolen ikke, at jeres arbejde ikke giver denne fleksibilitet i det daglige. I kan med god samvittighed bede skolens leder sørge for, at I ikke unødigt kontaktes. Skolen har som nævnt pligt til at sikre tilsynet med jeres søn i skoletiden, og han kan ikke sendes hjem uden jeres tilstedeværelse.

Selv om at der kan gå nogen tid med PPR’s udredning og forslag til eventuel specialundervisning, og der i mellemtiden kan opstå problemer, er det ikke en begrundelse for, at skolen ikke foretager sig noget, men blot beder jer hjælpe. Skolelederen er ifølge lovgivningen bemyndiget - og forpligtet – til at iværksætte nødvendige foranstaltninger for den enkelte elev, selv om der endnu ikke er foretaget en udredning, eller i en eventuel ventetid på det rette undervisningstilbud.

Det er skolelederen, der har ansvaret for et undervisningstilbud til den enkelte elev på skolen, og det er skolelederen, der træffer afgørelse om, hvad der skal gøres i den konkrete situation. Skolelederen er også ansvarlig for, at I som forældre er orienteret og inddraget i dialog om, hvad der skal gøres i forhold til jeres søn. Derfor er det skolelederen, I skal henvende jer til, og fortælle, hvorfor I ikke kan bidrage i samme omfang som hidtil. I bør nok ved samme lejlighed aftale, hvorledes dialogen og udvekslingen af oplysninger og orientering om hændelser i skolen skal foregå. Med jeres positive og konstruktive tilgang til problemerne skulle der være et godt grundlag herfor.

Der er mulighed for frikøb fra arbejde til varetagelse af hjemmeforanstaltninger for handicappede børn. Men dels tyder jeres beskrivelse ikke på, at jeres søn har vanskeligheder, der betinger dette. Dels er det en foranstaltning, der skal indgås aftale med socialvæsenet om. Skolen kan, hvis det alligevel bliver relevant, bidrage ved at beskrive, hvorfor en sådan ordning er nødvendig. Men som nævnt, det er ikke en ordning, der er beregnet på at aflaste skolen for sine forpligtelser, men alene en ordning, der anvendes for meget syge eller handicappede børn, hvor hjemmeforanstaltninger er en erstatning for institutionsanbringelse, - og det er der jo slet ikke tale om.

Jeg håber, I får en god snak med skolelederen, og at PPR så hurtigt som muligt fremkommer med en rådgivning om, hvorledes problemerne med jeres søn bedst imødekommes.

Venlig hilsen
Forældrerådgivningen

 

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

10.04.15
Må elev bortvises på grund af samarbejdsproblemer med forælder?
Om problemer med samarbejdet mellem skole og hjem
11.03.15
Skal jeg tvinge min datter i skole?
Om ikke at ville i skole