Ordensregler og sanktioner

Ordensregler og sanktioner

Alle skoler skal have et sæt ordensregler og et værdiregelsæt

Skolens ordensregler og værdiregelsæt

Skolens ordensregler skal udformes inden for rammerne af "Bekendtgørelsen om fremme af god orden i folkeskolen", og skal være med til at sikre et godt skole-hjem-samarbejde. I skolens værdiregelsæt skal der fastlægges retningslinjer for god adfærd på skolen og pejlemærker for positive relationer mellem skolens børn og voksne. Værdiregelsættet skal også indeholde en antimobbestrategi. 

Det er skolebestyrelsen, der beslutter skolens ordensregler og værdiregelsæt. Skolelederen skal ved starten af et nyt skoleår gøre elever og forældre opmærksomme på de gældende regler.

Skolen skal tilbyde et godt undervisningsmiljø

Det gode undervisningsmiljø er forskelligt fra skole til skole, og er under konstant påvirkning fra de ansatte, elever og forældre, der har deres gang på skolen. Skolen skal vedvarende arbejde for at etablere et godt undervisningsmiljø, hvor elevernes udvikling og læring fremmes, og hvor undervisningen foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Hvis en elev ikke overholder reglerne

Sker det, at en elev ikke overholder skolens ordensregler, er det vigtigt at skolen får talt om tingene med både elev og forældre, så uheldige forløb ikke gentager sig. Derudover har skolelederen en række sanktionsmuligheder. Anvendelsen af disse skal altid stå i et rimeligt forhold til de konkrete omstændigheder, f.eks. forseelsens grovhed, barnets alder, eventuelle forudgående påtaler, om den er begået uagtsomt eller med vilje. Iværksættelsen af en sanktion er, i de fleste tilfælde, betinget af meddelelse til forældrene – så vidt muligt forudgående – om sanktionen og årsagerne til den. Forældrene skal dog ikke underrettes, hvis eleven er fyldt 18 år og dermed myndig. Følgende sanktioner kan komme på tale:

 • Overflytning til en anden klasse resten af dagen
  Hvis hensynet til undervisningen af resten af klassen eller holdet gør det nødvendigt, kan en elev overføres til anden undervisning på skolen i enkelte timer eller resten af dagen.
   
 • Eftersidning
  Eftersidning i maks. én time er betinget af forudgående meddelelse til forældrene og af, at eleven er under fornødent tilsyn. Eftersidningen må ikke hindre eller væsentligt forsinke elevens hjemtransport.
   
 • Bortvisning
  En elev kan udelukkes fra undervisningen i indtil en uge, men i samme skoleår normalt kun én gang, i særlige tilfælde dog maks. to gange. Også bortvisning er betinget af forudgående meddelelse til forældrene og af, at eleven i udelukkelsestiden er under fornødent tilsyn.
   
 • Overflytning til en parallelklasse ved samme skole
  Overflytning til en parallelklasse på samme afdeling i skolen er blot betinget af forudgående meddelelse til forældrene, men hvis det er til en klasse ved en af skolens andre afdelinger, skal eleven og forældrene tilslutte sig overflytningen.
   
 • Overflytning til en anden skole i kommunen
  En elev kan overflyttes til en klasse på tilsvarende klassetrin på en anden skole i kommunen, hvis eleven og forældrene samt lederen ved den nye skole er enige. I særligt grove tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan skolelederen med tilslutning fra lederen ved den nye skole iværksætte overflytningen uden elev- og forældreaccept. Kommunalbestyrelsen skal da orienteres om beslutningen og begrundelsen for den, og forældrene skal have en kopi af denne orientering. Samtidig kan forældrene i op til et år få frataget retten til frit skolevalg. Hvis skolelederen ved den nye skole ikke har tilsluttet sig overflytningen, beslutter kommunalbestyrelsen, hvor eleven skal placeres ud fra de involverede skolelederes indstillinger og efter samråd med eleven og forældrene.
   
 • Udskrivning af 10. klasse
  På 10. klassetrin, som ikke er undervisningspligtigt, kan kommunalbestyrelsen efter indstilling fra skolelederen eller ved delegation kan skolelederen selv udskrive en elev. Udskrivningen sker efter samråd med eleven og forældrene; dog skal Ungdommens Uddannelsesvejledning inddrages, så eleven ikke udskrives til ingenting.
   
 • Tilbageholdelse af elevers private genstande
  Tilbageholdelse af private genstande, f.eks. mobiltelefoner, kan ske, hvis det står i skolens ordensregler, at elever ikke må medbringe den og/eller bruge den i skolen. Hvis der også er taget højde for det i ordensreglerne, kan genstanden tilbageholdes ud over selve skoletiden, men kun hvis tilbageholdelsen har tungtvejende praktiske og pædagogiske grunde. Det er skolelederen, der bestemmer, hvornår genstanden kan afhentes igen.

Magtanvendelse i skolen

Hverken lærere, pædagoger eller andre ansatte på skolen må slå eller på andre måder være voldelige overfor børn. Magtanvendelse kan dog ske i "nødvendigt omfang" for at forhindre en elev i at gøre skade på sig selv eller andre, eller i at ødelægge eller beskadige ting. Der kan alene anvendes magt, når der foreligger en overhængende fare eller et påbegyndt overgreb fra elevens side, som det ikke er muligt at hindre eller standse på anden måde. Hvilket omfang af magtanvendelse, som kan anses for "nødvendigt" vil altid bero på et skøn i den konkrete situation. Herudover gælder straffelovens og retsplejelovens almindelige regler om nødværge, nødret og lovlig retshåndhævelse.

Har en ansat på skolen anvendt magt over for en elev, bør vedkommende snarest underrette skolelederen om hændelsen, da det er skolelederen, der beslutter, hvad der videre skal ske. Der i "Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen" dog ikke fastsat en egentlig indberetningspligt.

Senest opdateret den

12. februar 2019

af

ak

Læs også

23.08.18
Hold- og klassedannelse
Læs mere om reglerne for fordeling af elever i klasse og på hold.
10.04.14
Mobning og mistrivsel
Mobning kan opstå i alle klasser, og alle elever kan blive udsat for mobning