Må elev bortvises på grund af samarbejdsproblemer med forælder?

Må elev bortvises på grund af samarbejdsproblemer med forælder?

Om problemer med samarbejdet mellem skole og hjem

Spørgsmål:

Hejsa

Jeg har nu gransket folkeskoleloven og er desværre ikke kommet til noget svar, så nu søger jeg jeres råd og vejledning. Jeg er mor til en snart 7-årig dreng. Han er intelligent og høflig, fuldt ud alderssvarende og på ingen måde et problem. Men det er hans mor derimod - altså mig! Jeg blev tirsdag morgen ringet op af viceinspektøren på min søns skole, som truede med at bortvise min søn fra skolen. Jeg bliver naturligvis chokeret og spørger om hvorfor. Det viser sig så, at de vil bortvise min søn på grund af mig. Jeg har nemlig samarbejdsproblemer med skolen. Samarbejdsproblemer jeg ikke engang kendte til.

Til historien skal det lige fortælles, at jeg har været ansat på skolen. De første tre år som vikar (ved siden af mit fuldtidsjob som pædagog). Derefter som pædagog i specialafdelingen i 6 måneder, hvorefter jeg rejste, da jeg fandt et bedre job som familiekonsulent i en anden kommune.

Vi skal afholde møde med inspektøren og viceinspektøren omkring disse samarbejdsproblemer. Klasselæreren, som vi har haft i en måned og en uge i dag, og som har defineret disse samarbejdsproblemer, skal ikke deltage. Hun er netop overflyttet til vores skole fra en anden skole. Jeg har siddet i klasserådet hele sidste år og haft et fint samarbejde (tror jeg!) med disse lærere. I år meldte jeg mig så igen ind i klasserådet og havde første konflikt med læreren, da jeg og min familie ikke havde lyst til at indgå i legegrupper. Den nye klasselærer er meget stærk fortaler for legegrupper, men vi er to eller tre forældrepar, der har valgt disse legeaftaler fra.

I dette klasseråd planlægger vi en fest, der skal holdes på skolens område. Lærerne ønsker ikke at deltage. Dette accepterer vi, men efterfølgende får vi en mail i klasserådet om, at vi ikke kan holde festen på skolen, fordi der skal være en lærer/pædagog tilstede. Vi søger andre muligheder, men klasselærerens seneste udmelding var så, at vi helt måtte aflyse denne fest uden nærmere forklaring.

Jeg indrømmer, at jeg her bliver noget harm og forfatter et brev til hende, hvori jeg beklager hendes manglende interesse for en fælles aktivitet. Dette brev har så efterfølgende resulteret i, at min søn måske bliver bortvist fra skolen. Kan de gøre det? Er det overhovedet lovligt? Det skal lige siges, at viceskoleinspektøren mener, at jeg ikke kan samarbejde på grund af at jeg tidligere har været ansat på skolen. Dette er bestemt ikke min opfattelse. Jeg har ingen grund til at tro, at jeg havde samarbejdsproblemer sidste år.

Med venlig hilsen
I


Svar:

Kære I
Tak for din henvendelse til Forældrerådgivningen.

Du skriver ikke, om din søn går på en privatskole eller en folkeskole, så der findes to svar på spørgsmålet om bortvisning af din søn.

Hvis din søn går på en privatskole/friskole er svaret simpelt: Ja, skolen kan uden videre bortvise en elev hvis den finder, at eleven eller elevens forældre ikke lever op til skolens forventninger. Man kan klage til skolens bestyrelse over afgørelsen, men da det er skolelederen, der har den daglige pædagogiske ledelse, skal man ikke regne med at bestyrelsen vil ændre afgørelsen. Forældre, der vælger privatskole til deres børn, er ikke altid opmærksomme på, at deres barn kan blive bortvist, hvis skolen ikke finder forældrenes samarbejde tilfredsstillende.

Hvis din søn går på en folkeskole, er forholdene anderledes, og efter din beskrivelse af sagen kan der ikke blive tale om at bortvise ham. 

Reglerne om sanktioner over for elever der overtræder skolens ordensregler og værdiregelsæt, findes i ”Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen” (du kan se hele bekendtgørelsen på Retsinformation). I bekendtgørelsens §4 kan du bl.a. læse, at "enhver beslutning om iværksættelse af foranstaltninger til fremme af god orden træffes på baggrund af en samlet vurdering af de konkrete omstændigheder. Foranstaltningen skal stå i rimeligt forhold til elevens forseelse og skal bl.a. vurderes i forhold til forseelsens grovhed, elevens alder, eventuelle forudgående samtaler, påtaler og advarsler mv., og om forseelsen er begået forsætligt eller uagtsomt". Der står dermed intet, der kan begrunde en bortvisning af din søn.

Jeg håber, at ovenstående kan hjælpe dig til at forberede mødet med skolen, hvor I forhåbentlig får en konstruktiv dialog

Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

15. december 2020

af

mj

Læs også

11.02.19
Skal skolen tilbyde skole-hjem-samtaler?
Om manglende skole-hjem-samtaler
08.05.13
Må PPR undersøge vores søn uden vores samtykke?
Om udredning uden samtykke