Må PPR undersøge vores søn uden vores samtykke?

Må PPR undersøge vores søn uden vores samtykke?

Om udredning uden samtykke

Spørgsmål:

Hej

Jeg har en dreng på 7 år, der er startet i almindelig folkeskole sidste sommer. Han har nogle vanskeligheder, såsom at fungere socialt og ikke kunne koncentrere sig længere tid ad gangen, opgiver ting, hvis det er for svært for ham. Han har en dårlig motorik, både fin- og grovmotorik. Han fungerer ellers normalt. Han har tilknyttet sig til støttepædagog og har fået sig nogle kammerater. Vi har aldrig fået nogen diagnose, andet end at han har en meget lav tonus i kroppen, og der er ingen, der vil hjælpe os med at få nogle diagnoser på ham. Vi er meget samarbejdsvillige med skole, psykolog, fysiolog og så videre. Vi har sagt ja til, at psykolog måtte lave test af ham, så de kan finde ud af, hvordan han bedst lærer. Da hun så kommer hjem til os for at fortælle resultatet, får vi en viden om, at en anden psykolog også har testet ham, men vi har kun sagt ja til, at hun måtte tage en test på ham. Så er mit spørgsmål: Må de godt det uden vores samtykke?

Derudover har hans fysiolog også været over for at se, hvordan det gik til gymnastik efter at have snakket med psykologen og har gjort det uden vores viden. Vi fik det først at vide, da hun ringede for at fortælle om resultatet. Må de bare selv aftale det, uden vi bliver informeret om det? Må skolen bare søge om støtte fra PPR, uden at vi som forældre bliver informeret? Må de søge om visitation til en specialskole, uden vi har sagt ja eller ved noget om det? Må de bare sige, at de ikke synes, at han skal gå på skolen mere og tvinge os til at sige ja til et andet tilbud om specialskole for handicappede børn?

Håber at I kan svare på mine spørgsmål.

Venligst,
B


Svar:

Kære B

Tak for din henvendelse om, hvad skolen må uden forældrenes samtykke i forbindelse med udredning og henvisning til specialundervisning. Du oplyser, at du har en søn på 7 år, der har vanskeligheder, men som ses af både psykolog og fysioterapeut uden forældrenes viden.

Det er en forudsætning for både pædagogisk-psykologisk undersøgelse og henvisning til specialundervisning, at det sker efter accept fra forældrene og efter samråd om de enkelte forslag. Kun hvor det er absolut nødvendigt kan skolelederen iværksætte såvel pædagogisk-psykologisk undersøgelse og henvisning til specialundervisning uden forældrenes accept, og skolelederen skal meddele skriftligt, hvad han/hun foreslår og hvorfor. I skal også som forældre have oplysning om jeres muligheder for at klage, hvis I er utilfredse med skolens forslag.

I langt de fleste tilfælde er der et godt samarbejde mellem skole og forældre om både udredning og etablering af støtte, hvis det er muligt. Og det fremgår af din mail, at I er samarbejdsvillige, og at I gerne ser, at der findes en diagnose for de vanskeligheder, som sønnen har. Derfor har I accepteret henvisning til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Selve udredningen kan forudsætte inddragelse af flere medarbejdere fra PPR med forskellige kompetencer, men I skal som forældre naturligvis kende til rammerne for vurderinger og iagttagelser, herunder hvem der medvirker. Der er ingen regler herfor, men det er en alment gældende forudsætning for psykologiske undersøgelser, at I skal være fuldt informerede om, hvad der skal ske, og hvem der skal mødes med jeres søn. I kan bede lederen af PPR om at sikre, at der ikke sker andet end det, I er bekendt med i forvejen. Når der foreligger en vurdering, skal PPR sende den skriftligt til både jer og til skolelederen, og her skal det tydeligt fremgå, om I som forældre er enige i de vurderinger og forslag som foreligger.

Hvis I meget gerne vil have en vurdering af, om jeres søn har en diagnose, kan I rette henvendelse til jeres egen praktiserende læge og bede om en hans eller hendes vurdering. Hvis lægen finder det relevant, kan der henvises til en udredning, der normalt foretages på børnepsykiatrisk afdeling eller hos en børnepsykiater.

Henvisning til specialundervisning omfatter henvisning til bl.a. en specialklasse eller specialskole. Det er skolelederen, der på baggrund af en vurdering fra PPR skal foretage en sådan henvisning, og her skal I som forældre inddrages, og skolelederen er forpligtet til at lytte til jer og i videst muligt omfang inddrage jeres synspunkter, inden der sker en sådan henvisning. Det kan således ikke ske uden jeres medvirken og kun i tilfælde, hvor det er absolut nødvendigt af hensyn til jeres søns undervisning, kan der ske en henvisning uden jeres samtykke. I kan klage til Klagenævnet for specialundervisning, hvis I er utilfredse med skolelederes henvisning, og I skal have en klagevejledning af kommunen.

Allerbedst ville det dog nok være, hvis I kontaktede både skolelederen og lederen af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for at fortælle dem, at I er utrygge ved, at både fysioterapeut og en fremmed psykolog har talt med jeres søn uden jeres forhåndsviden. I kan ligeledes gøre skolelederen opmærksom på, at I vil inddrages i vurderingerne af jeres søns vanskeligheder, inden der sker henvisning til specialundervisning. Det har I ret til.

Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

11.02.19
Skal skolen tilbyde skole-hjem-samtaler?
Om manglende skole-hjem-samtaler
10.04.15
Må elev bortvises på grund af samarbejdsproblemer med forælder?
Om problemer med samarbejdet mellem skole og hjem