Erstatningspligt ved hærværk

Erstatningspligt ved hærværk

Læs Forældrerådgivningens svar om erstatningskrav

Kære Forældrerådgivning

På vores søns skole er han og hans kammerater blevet inspireret af videoer på Tik Tok begyndt at file i stole med snorene fra mundbind. Skolen vil nu have, at vi forældre erstatter de ødelagte stole. Hvad gør vi?

Venlig hilsen
Far


Kære Far

Selvom det kan virke urimeligt og skaden på møblerne er relativt små, kan din søn og hans kammeraters leg med mundbindets snore, betragtes som hærværk. Det er i småtingsafdelingen, men jeg vil alligevel orientere dig om reglerne:

Hærværk, eller forsætligt forvoldt skade som det også kan hedde, er erstatningspligtig, og forældrene hæfter for op til 7.500 kr. af barnets erstatningsansvar (se loven her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/178).

Grundlæggende information om børns erstatningsansvar er beskrevet i publikationen Børn skal også betale fra Justitsministeriet. Læs den her: https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/civilret/Pjece%20boern.pdf

Se i øvrigt også publikationen Skole og forsikring fra Forsikring & Pension: https://forsikringsguiden.dk/forsikringsoplysningen/media/2083/skolen_og_forsikring.pdf

I publikationen Børn skal også betale kan man se af tabellen på side 5, at ansvarsforsikringen dækker forældrenes hæftelsesansvar uanset barnets alder og uanset forsæt eller ej. Spørgsmålet om erstatningens størrelse er altså også forsikringsselskabets anliggende. Jeg vil derfor råde dig til snarest muligt at kontakte dit forsikringsselskab og få hjælp derfra – ikke alene til dækning af udgiften men også til kommunikationen med skolelederen.

Skolelederen har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen, er ansvarlig for skolens virksomhed (folkeskolelovens § 45) og udøver sin virksomhed i samarbejde med de ansatte (§ 45, stk. 5). I den konkrete sag er det derfor skolelederens opgave at fremsætte erstatningskravet overfor jer som forældre. Sådan et krav kan naturligvis udfordres, og her vil jeg som ovenfor nævnt anbefale jer at søge hjælp i jeres forsikringsselskab.

Det er forståeligt, hvis du er bekymret for eventuelle konsekvenser ved ikke blot at bukke og betale. Det er jo en konfliktsituation med dit barns skoleleder, som du skal samarbejde med om din søns skolegang, og her er det begge parters pligt at være ordentlige og søge løsninger. En skoleleder har visse sanktionsmuligheder, som er givet i Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1951). Her står der i § 3: ”Hvis en elev ikke overholder skolens ordensregler, værdiregelsæt eller i øvrigt almindelige normer for god opførsel, kan skolens leder iværksætte foranstaltninger over for eleven.” Der kan man sige, at elevens hærværk er en anledning til eventuelt at iværksætte foranstaltninger. Men hvis eleven er blevet irettesat, har forstået budskabet og fremadrettet handler derefter, vil der ikke længere være anledning til sanktioner – heller ikke, hvis et erstatningsspørgsmål er uafklaret, da det netop ikke er et anliggende mellem skolen og eleven, men mellem skolen og elevens forældre. Derudover er der ikke noget i Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen, som giver skolelederen lov til at iværksætte foranstaltninger over for eleven på grund at eventuelle problemer i samarbejdet med elevens forældre.

Derfor vil jer råde jer til, at kontakte jeres forsikringsselskab og anmelde skaden, og lad dem stå for kommunikationen med skolen. Hvis I ikke ønsker at betale, så kan I vælge at lade være med dette, og det bør ikke have konsekvenser for jeres søn.

Jeg håber dette var svar på dit spørgsmål, ellers er du altid velkommen til at kontakte os igen.

Venlig hilsen
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

En dreng klipper i et orange papir
06.05.22
Webinar om særligt sensitive børn
Læs mere om vores webinar, der omhandlende særligt sensitive børn.
29.04.22
Webinar om dit barns første dag i SFO
Læs mere om vores webinar omhandlende en god start i SFO.